בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

דף הבית >> הילולות >> הילולות חודש אב
 
הילולות בחודש אב

יח.

הגמ"ר אברהם  זצ"ל  בר דוד קורקידי  זצל .מחבר ספר "ויקח אברהם" נסתלק בשנת תרמ"ה

רבי משה אליעזר מהוסאקוב זיעא
 
רבי אברהם אהרון פריעד זיעא אב בית דין בינגרעשט

רבי דוב בר אלעזרוב  זיעא מחבר ספר  "שאלי ציון " נסתלק בשנת התשנ"ז

רבי חיים רפאל זצל בן אשר זצל הראשון לציון  נסתלק בשנת התמ"א

רבי חנוך חסון הי"ד זצל  אב בית דין בחברון נסתלק בשנת תרפ"א

רבי ישראל זיתון זצל  ראש אבות בית דין בתוניס  נסתלק בשנת תרפ"א  מחבר ספר "משפט כתוב"

רבי משה ברונשטיין  זצל ראש ישיבת קמניץ

רבי מיכאל משען זצל  ממקובלי ארם צובה נסתלק בשנת תרע"ג
הגה"ק שלמה חנוך   הכהן ראבינוביץ מראדומסק   הי"ד זצ"ל  בר יחזקאל  הכהן רבינוביץ  זצ"ל אמו צביה פעסיל בת רבי יהודה יוסף מאוסטרובצא  זצל נעקד על קידוש ה '  נסתלק בשנת תש"ב

רבי שמשון חיות זיעא בר מנחם מאניש זיעא נסתלק בשנת תט"ו

הגמ"ר רבי משה דוד רבינוביץ  זצ"ל  הי"ד בן הרה"ק נתן נחום מקרימלוב  אשתו הצדקת רייזל  בתו היחידה של האדמור  שלמה חנוך מרודומסק הי"ד נסתלק  בשנת :תשב מחבוריו שבחי כהן .זבחי כהן.
הרה"ק צבי אריה  טווערסקי  זצל  בהרה"ק מרדכי יוסף מזלטופולי צ'ורטקוב  נסתלק  בשנת :תשכח .  אמו  הצדקת מלכה עה בת רבי אברהם יהושוע העשיל מסקווירא זיעא .אשתו הצדקת חוה עה  בת רבי ישראל פירמאן מטשארטקוב זצל .מחבר  ספר "הטוב והתכלית "  מנוחתו כבוד בהר הזיתים.


יט.

ההק"ר מנחם נחום   פרידמאן זצ"ל  בהרה"ק יצחק זצ"ל מבויאן : צ'רנוביץ 
אמו הצדקת מלכה בת רבי יוחנן  טווערסקי מרחמסריוקא .אשתו הצדקת חוה רבי מרדכי שרגא פייבוש מהוסיאטין זצל נכדת הרהק רבי ישראל מרוזין זיעא .מחבר ספר  "תפארת מנחם"  וכו נסתלק בשנת : תרצ"ו מנוחתו כבוד בוינא

רבי רפאל מאזוז זצל  אבי מר"ן  איש מצליח זצל  נסתלק בשנת תשכ"ו

רבי יהודה יחיאל טוייב  מרוזלא זיעא בר פנחס חיים טוייב  זצל אמו פייגא בת רבי אברהם חיים הורביץ מלינסק זצל אשתו הראשונה איידיל בת רבי משה דוד אשכנזי מסטאניסלוב לעמבערג זיעא  אשתו השניה ברכה פריידא גיסתו מחבר אור חדש פדה יהודה על התורה תורת יחיאל מועדים נסתלק בשנת תרצ"ז

רבי אליעזר שלום מורגנשטרן  זיעא בר שמחה זאב זיעא אב בית דין טשכוב  תלמיד הרבי מנחם מענדל מקוצאק זיעא נסתלק בשנת תרכ"ז

רבי אברהם זיעא נסתלק בשנת :תרלא  מחבר ספר זרע אברהם על המדרש

רבי צבי הירש זיעא בר שמואל מריישא זיעא  אב הפני יהושוע זיעא  נסתלק בשנת ת"ע
 
רבי צבי הירש אייזנשטין זיעא  בר משה זיעא אב בית דין ביאליקמין נסתלק בשנת תקנב מחבר ספר מאורות צבי


הרה"ק שמעון שלום  קאליש  מאמשינוב זצ"ל מחבר ספר "משמיע שלום"  בהרה"ק מנחם מאמשינוב  זצל   אמו הצדקת חיה בת רבי יעקב מזרנובצא זצל אשתו פייגא ברכה בת רבי ישעיה מפשיסחא זצל נסתלק בשנת תשי"ד. מנוחתו כבוד בטבריה

הגמ"ר יעקב  כולי  זצ"ל ב"ר מכיר  זצ"ל  מגאוני  טורקיה .קושטא  קאנסטאנטינא מחבר ספרי" מעם לועז " נסתלק בשנת :תצ"ב

רבי אהרון מנחם מענדל   אייכנשטיין  מאלעסק זיעא ב"ר  אלסנדר סנדר  יום טוב ליפא מזידיטשוב   אשתו הראשונה שלאמטשי  בת רבי יצחק מייער מאלעסק זצל  זיעא נסתלק בשנת : תרפ"ג

רבי אריה לייב בלחובר מזסלב זיעא מחבר ספר " שם אריה " נסתלק בשנת התרי"א.

הרהק אבי עזרא זעליק שפירא  ממאגילינציה זיעא בן רבי חיים מאיר יחיאל  "השרף ממאגלינציה" צאצא של המגיד הקדוש רבי ישראל  מקוזניץ זיעא ואמו הרבנית פייגלה נכדת  הרבי אלימלך מלעזינסק זיעא  אשתו הרבנית הדסה פייגא עה בת רבי אברהם יעקב אדמור הזקן מסדיגורא זיעא  נסתלק בשנת תרמ"ה. מנוחתו כבוד בסאדיגורא


כ.

הרה"ק אליעזר  ברנדווין מאזיפולע זצ"ל בהרה"ק יהודה צבי זצ"ל מסטרעטין  אשתו שרה בת רבי יוסף וידרמאן מבילוקמין זצל  נסתלק בשנת  :תרכ"ה

הרה"צ  אהרון טווערסקי  זצ"ל בהרה"ק דוד זצ"ל מסקוירא  נסתלק בשנת תרע"ז

הגה"צ לוי יצחק  זצל בהרה"ק ברוך שניאור זצל שניאורסון  דור  רביעי  בן אחר בן לצמח צדק מלובביץ זיעא   אמו זעלדא רחל בת רבי זלמן חייקין זצל אשתו הצדקת חנה עה בת רבי מאיר שלמה ינובסקי זצל {אב הרבי מנחם מענדל מילובביץ  }מאלמא אתא .נסתלק בשנת : תש"ד

רבי יוסף יהודה ארדיטי זצל  מסלוניקי

רבי מרדכי אלחאייך זצל  מגדולי דייני טוניס  נסתלק בשנת תקל"ז

רבי ניסים חדאד זצל בן חנאני מרבני נאבל  טוניס מחבר ספר "חן טוב" נסתלק בשנת תרס"ג

רבי יעקב דוד זצל ב"ר ישראל איסר בידרמן זיעא  מווישגרוד

רבי שלום יוסף  פרידמאן ממעליניצא  זיעא בר נחום בער מסאדיגוראזיעא  אמו פעריל בת רבי אברהם יעק מסאדיגורא זצל  אשתו  הראשונה חוה חיה בת רבי ישראל מסדיגורא זצל נסתלק בשנת תרפ"ז

רבי יהודה זרחיה  אזולאי זיעא נין החיד"א  כק רבי חיים דוד אזולאי זיעא נסתלק בשנת התר"ל

הגמ"ר יוסף שטיינהרט מפיורדא   בר מנחם זצל   מחבר ספר "זכרון יוסף" נסתלק בשנת תקל"ו

הרהק דוד מזאבלטוב זיעא בן הרהק מנחם מענדל מקאוסוב זיעא  מנוחתו כבוד בזבאלטוב נסתלק בשנת תר"ח

רבי בן ציון אלקלעי זצל מחבר ספר "חמדת ירושלים"

רבי שמואל זצל בן רבי חיים זצל אב בית דין לבוב נסתלק בשנת ע"ב

כא.

הרה"ק  אלכסנדר סנדר זצ"ל   תלמיד החוזה מלובלין זיעא בהרה"ק יצחק אייזיק  מספרין זצ"ל  אמו הינדא עה  אשתו חנה עה נכדת רבי יעקב קופל מליקוב זצל מחבר ספר "זכרון דברים "  אב בית דין קומארנא  נסתלק בשנת תקע"ח

הגמ"ר חיים  מבריסק זצ"ל בהגמ"ר    יוסף דב בער הלוי סולוביי ציק  זצ "ל  מחבר ספר  "פניני רבנו יחזקאל  נסתלק בשנת תרע"ח

רבי זאב וואלף גאלד בער גער זצל אב בית דין באני האד  נסתלק בשנת :תרס"ח

ההק"ר דוד  האגר מזאבלטוב זצ"ל  בהרה"ק מנחם מענדל  מקוסוב   בן רבי יעקב קאפיל מקאלומייא זצל . אמו שיינא רחל בת רבי שמואל שמחה זימל מקאסוב..אשתו פסיא לאה בת רבי משה לייב מסאסוב  מחבר ספר "צמח דוד" נסתלק בשנת תר"ח  מנוחתו כבוד בווארשא

ההק"ר האדמו"ר  אהרון רוקח מבעלזא זצל בהרהק יששכר דוב זצל  אמו בתיה רוחמה בת רבי ישעיה משולם זושא טווערסקי מטשערנוביל .אשתו הראשונה מלכה בת רבי שמואל רקח מסקאהל בזיווג שלישי חנה בת רבי יחיאל לאבין ממאקווא זצל נסתלק בשנת :תשי"ז

הגמ"ר משה דוב  וולנר זצל ב"ר צבי יהודה  זצל מחבר שו"ת "חמדת צבי" נסתלק בשנת תשס"ז

רבי יעקב חי זריהן זצל  מחבר ספר "ביכורי יעקב " נסתלק בשנת תשי"ג

רבי יוסף משה שטינהארט זצל בר מנחם זיעא אב בית דין פיורדא  מחבר ספרים זכרון יוסף .משביר בר.כח שר  נסתלק בשנת תקל"ו

רבי יעקב אורנשטיין זצל מחבר ספר "בעל ישועות יעקב"

רבי צבי בהרהק יעקב יצחק החוזה מלובלין זיעא  נסתלק בשנת התקצ"א

רבי יעקב קופלמן אב בית דין בריסק  מחבר ספר " עומק ההלכה "

רבי אריה לייבוש הכהן ראבינאבייטש זצל  בר שלמה מראדומסק זצל  אמו גיטל. נסתלק בשנת תר"נ.
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: