בס"ד
    12:51:44     28/05/2013     
  
 

 
   
   
   
   
   
   
   
             

 
להיט חדש

 

 

 
   
     
     
     
 

דף הבית >> פנימיות התורה
 

בס"ד.


   לימוד פנימיות התורה – סגולה לכל הישועות ולזירוז הגאולה


ישנם השואלים, מדוע עלינו ללמוד פנימיות התורה, הרי במשך שנים רבות היא נלמדה בהסתר ורק על ידי אנשים מעטים?


תשובות רבות נאמרו בענין זה ע"י גדולי וצדיקי הדורות. תורתנו הקדושה כוללת כידוע ארבעה חלקים הנרמזים בראשי התיבות של המילה פרד"ס: פשט, רמז, דרש וסוד - פנימיות התורה. פנימיות התורה ניתנה אף היא לעם ישראל במתן תורה, והועברה מדור לדור – משה רבנו מסרה ליהושע, יהושע לימדה לנביאים וכו'. הנביאים הקדושים של עם ישראל עשו בתורת הסוד שימוש נרחב וכך גם כל הצדיקים הגדולים. ידוע כי גם התנאים (כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו) והאמוראים ידעוה ואף למדוה ליחידי סגולה. גם בתשובות הגאונים (בדור שלאחר חתימת התלמוד) ישנן שאלות ותשובות בעניני עשר הספירות. גם מפרשי התורה – רש"י, רמב"ן והראב"ע כללו בפירושם ענינים רבים מפנימיות התורה, וכך היא הועברה מדור לדור.


בדורות הראשונים נלמדה אכן פנימיות התורה על ידי מעטים, והפצתה בהיקף נרחב החלה בתקופת האריז"ל – רבי יצחק לוריא - אשר זכה לגילוי תמידי של אליהו הנביא שלמדו את חכמת הנסתר. צדיק עליון זה, הידוע כאחד מגדולי הצדיקים של עם ישראל בכל הדורות, אמר במפורש: "דוקא בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה" (כמובא בספר התניא, אגרת הקודש כ"ו).


כך כתב גם המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי בהקדמת ספרו "אור החמה": "ומצאתי כתוב מה שנגזר למעלה שלא יתעסקו בחכמת האמת בגלויה היה לזמן קצוב...ומשם ואילך הרשות נתונה להתעסק...ומשנת ה' אלפים ג' מאות ליצירה [לפני 472 שנה-בסמיכות לתקופת האריז"ל] מן המובחר שיתעסקו ברבים גדולים וקטנים וכדאיתא ברעיא מהימנא [דברי משה רבינו שבזוהר הקדוש], ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח ולא בזכות אחר...".


ועל פי דברי קדושי עליון אלו פשוט ומובן שלא רק שמותר ללמוד את פנימיות התורה, אלא שזוהי מצוה מן המובחר שגם מביאה את הגאולה!
לימוד הספר הקדוש "תומר דבורה"

בדורנו זכינו שריבוי גדול של ספרי פנימיות התורה נדפסו, והם זמינים לציבור הרחב. ביניהם גם ספר "תומר דבורה" למקובל האלוקי הרמ"ק – רבי משה קורדובירו (אשר האריז"ל מילא את מקומו כגדול מקובלי צפת). ספר קדוש זה נכתב ע"י הרמ"ק באופן המתאים ללימוד לציבור הרחב, והינו בעל סגולות נפלאות לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות.


הרמ"ק אף חיבר ספר שלם – "אור נערב" – העוסק באריכות גדולה בחיוב לימוד פנימיות התורה, דוחה את כל הטענות נגד לימודה, ומפרט את מעלותיה המיוחדות וסגולותיה הנפלאות (וכן את אופן הלימוד ויסודותיו). ב"חלק שני" של ספר זה כותב הרמ"ק: "אין ספק כי אחד מן הדברים שציותה עליו התורה היא היות האדם מכיר את בוראו כפי השגתו...בכלל המצוה הזו הוא, להשיג סדר הנמצאים ממנו...וכן אמר הכתוב "דע את אלקי אביך ועבדהו", הורה כי לעבוד כראוי צריך ידיעה בו, והיינו ידיעת ספירותיו, והנהגתו בהם, וייחודו בהם...וא"כ אין ראוי להתרשל שום אחד מישראל מהשגת מצוה זו על מתכונתה, כל אחד ואחד כפי כחו".  ובהמשך הדברים שם כותב עוד הרמ"ק שאי אפשר לקיים את מצוות אהבת ה' ואת מצוות יראת ה' בלא לימוד זה!


מכל המקורות הנ"ל מובן וברור כי על כולנו להתחזק ולהוסיף במיוחד בלימוד פנימיות התורה, וכמובא בזוהר הקדוש (תקוני זוהר-סוף תיקון ו') שאליהו הנביא הבטיח בעצמו לרשב"י: "וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך, כד יתגלי לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא, ובגיניה וקראתם דרור בארץ וגו'". דהיינו שבדור האחרון – הדור הסמוך לגאולה – יתפשט מאוד לימוד פנימיות התורה ובזכות זה תבוא הגאולה.


ועיין בפירוש הזוהר "מתוק מדבש" על הזוהר הנ"ל שהביא מדברי הגאון מוילנא שבשביל לימוד הזוהר הקדוש יבוא משיח צדקנו בב"א. ועיין שם עוד שהביא מדברי המקובל האדיר ה"כסא מלך" שאע"פ שגם מי שלומד רק לגירסא בזוהר (בלא הבנה) יש לו שכר טוב והוא מקדש ומטהר את נשמתו – עם כל זה הסגולה שבגללה תבוא הגאולה היא דוקא "כשיתפרנסו וילמדו פירושי מאמריו" - וכפי שניתן לדייק מדברי אליהו הנביא לרשב"י שאמר לו – "יתפרנסון מהאי חיבורא דילך" – דהיינו שכפי שפרנסה מביאה לאכילה וחיזוק הגוף כך גם לימוד הזוהר צריך להיות באופן שנעשה של "ותורתך בתוך מעי" וזה על ידי שהאדם לומד וגם מבין את מה שלומד וכך הוא גם יכול ליישם זאת, שהרי "לא המדרש עיקר אלא המעשה".


תורת החסידות

חלק ה"סוד" (פנימיות התורה) נקרא גם "נשמתא דאורייתא" – משום שכפי שהנשמה מחיה את הגוף (אף שהיא נסתרת) כך גם פנימיות התורה, שהינה החלק הנסתר והפנימי בתורה, נותנת חיות ושמחה בלימוד התורה וקיום המצוות, ומביאה אותם לידי שלימות. כבר בזוהר הקדוש נכתב כי ישנו גם חלק התורה הנקרא "נשמתא לנשמתא" -  הנשמה של הנשמה - "סוד שבסוד" – וזוהי תורת החסידות, אשר התגלתה ברבים לעם ישראל מאות שנים לאחר גילוי חלק ה"סוד".


תורת החסידות התגלתה ע"י רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש אשר זכה במשך 10 שנים תמימות ללמוד אותה מפיו של הנביא אחיה השילוני - שהיה מורו ורבו של אליהו הנביא (תלמוד ירושלמי, עירובין פ"ה). כבר בגיל צעיר החל ללמוד הבעש"ט הקדוש את תורת הסוד מפיהם של צדיקים נסתרים, וכבר בגיל 11 צירפוהו כצדיק מן המנין לפעולותיהם הקדושות עבור עם ישראל. בגיל 18 התמנה הבעש"ט הקדוש להיות מנהיגם של כל הצדיקים הנסתרים (אף שהיו שם צדיקים מבוגרים ממנו בעשרות שנים!), ובגיל 26 זכה לכך שהנביא אחיה השילוני (שחי אלפי שנים לפני כן והיה רבו של אליהו הנביא כנ"ל) התגלה אליו והחל ללמדו את תורת החסידות.


בתום עשר שנות הלימוד אמר לו הנביא אחיה השילוני כי הקב"ה רוצה שיפסיק להיות צדיק נסתר, ומכאן ואילך יפיץ את תורת החסידות לכל עם ישראל. הבעש"ט הקדוש אף העיד כי בעליית נשמה שעשה לגן עדן בשנת תק"י, פגש את נשמת המלך המשיח פנים אל פנים, ושאל אותו "אימתי קאתי מר?" – מתי יגיע ויתגלה המלך המשיח? והמלך המשיח ענה לו: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה ויתפרסם למודך בעולם ויתגלה" – ומכאן שעל כולנו החובה והזכות הנפלאה ללמוד ולהפיץ את תורת החסידות, וזאת הן על מנת שנוכל להתמודד כראוי עם חשך הגלות והן על מנת שנזרז את הגאולה ונכין את עצמנו לקראתה.

 

תורת החסידות מבארת את כל הענינים העמוקים שבזוהר הקדוש בצורה שווה לכל נפש, בשפה ברורה ופשוטה, ובמיוחד בספר התניא קדישא שנכתב ע"י הגאון הקדוש רבי שניאור זלמן "בעל התניא והשולחן ערוך", אשר מבאר

ומסביר את כל עניני פנימיות התורה בצורה מובנת, עם משלים מנפש האדם ומהעולם וכו', ועל ידי לימוד קדוש זה זוכים לזרז את הגאולה וכמובא לעיל מהזוהר הקדוש.


ויש עוד להוסיף שמפורש בזוהר הקדוש שע"י לימוד פנימיות התורה (שכנ"ל מובאת ומתבארת בתורת החסידות) אזי יקויים: "האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמים" (זוהר חלק ג', דף קכ"ד,ב'). דהיינו שע"י לימוד פנימיות התורה יהיה אופן היציאה מהגלות ע"י רחמים וחסדים, ומתוך שמחה וטוב לבב. ועל כן חוב קדוש על כל אחד מאיתנו, הרוצה בגאולה כללית לכל עם ישראל ובגאולה פרטית בעניניו הפרטיים – להוסיף בלימוד פנימיות התורה, ועל ידי זה מובטח לו בהבטחת התורה הקדושה שיתברך בכל עניניו, ונזכה כולנו יחדיו לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש ובחסד וברחמים.הרב אבישי אפרגון – ראש ישיבת חב"ד כפר סבא (שירת בצה"ל בתפקיד מסווג).  לתגובות -   AVISHAYIFARGON@GMAIL.COM 
התחברות לחברים

 
 
נא להתפלל עבורם


זכות הקוראים והמתפללים לרפואת היולדת חן חווה בת אוסנת מרים והתינוקת אודיה בת חן חווה

לשלום בית בריאות הגוף והנפש
וזרע בר קיימא
של ורדה לאה בת יהודית
ובעלה מורדכי
נחמן אדם בן שרה


לרפואת הנפש
של לירון אביגזר
בן עליזה ודוד 

לרפואת גילה ברקוסה בת פורטונה למשפחת סבן

ולרפואת הודיה בת כרמלה
וניסן בן מרל יניב בן רינה

בת-שבע בת סולטנה לרפואה שלימה בגוף ובנפש

רפאל חיים (חואטי ציון) בן מרגושה לרפואה שלימה בגוף ובנפש


לרפואת שיסל בת אנה ! 
 

שרה בילה בת מרים
לרפואת הנפש והגוף 


לרפואת מעיין בת ענת !


הרב מיכאל בן רחל
לרפואה שלמה

 

גל חיים בן בתייה לרפואה שלמה!

 

אילן אהרון בן סעדה
לרפואה שלמה


נתן נתנאל בן טינה לרפואה שלמה!
 

אסף יוסף בן בתיה לרפואה שלמה ולזיווג הגון

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
מונה: